Nõuded energiatõhususele

Nõuded energiatõhususele

Alates 1. jaanuarist 2020 peavad kõik uued hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele. Erandiks on väikeelamud, mille köetav pind on alla 220 m².
Sealjuures tuleb tähele panna, et liginullenergiahoone nõuetele vastamiseks võib arvestada ka lokaalse taastuvenergiaga, kuid seda ainult piiratud mahus – ilma lokaalset taastuvenergiat arvesse võtmata peavad kõik hooned vastama madalenergiahoone nõuetele. See tähendab, et oma põhiolemuselt ebaenergiatõhusat hoonet ei saa „vormistada“ energiatõhusaks lihtsalt suures mahus lokaalset taastuvenergiat kasutades.

 • Liginullenergiahoone on hoone, millele saab väljastada  A-klassi energiamärgise. Tegu on parima võimaliku ehituspraktika järgi tehniliselt mõistlikult ja energiatõhusalt lahendatud hoonega, milles kasutatakse taastuvenergiatehnoloogiaid.
  Korterelamu puhul tähendaks see energiatõhususarvu 105, kontorihoone puhul 100, näiteks kaubandushoone puhul aga 160 kWh/(m²a)
 • Madalenergiahoone on hoone, millele saab väljastada B-klassi energiamärgise.
  Korterelamu puhul tähendaks see energiatõhususarvu 125, kontorihoone puhul 130, kaubandushoone puhul aga 190 kWh/(m²a)

Seega, iga ehitatav hoone peab saavutama vähemalt B-klassi energiamärgise nõuded ilma taastuvenergiat kasutamata ja A-klassi energiamärgise nõuded koos taastuvenergia kasutamisega. Hoone energiatõhususe aspektidega peab arvestama juba hoone planeerimise varajases faasis – hilisemas staadiumis tehtud valikud (nt ventilatsiooniagregaadi valik) ei ole enamasti piisavad, et tasakaalustada varajases staadiumis tehtud ebaenergiatõhusaid valikuid (nt ebaenergiatõhus põhiplaneering).

Olukorras, kus lokaalse taastuvenergiasüsteemi paigaldamine ei ole majanduslikult põhjendatud või tehniliselt teostatav, ei rakendata liginullenergianõuet. Majanduslikult põhjendatud päikeseenergiasüsteemiks loetakse süsteemi vähemalt ühe kilovatise võimsusega süsteemi, mille või mille osa aastane tootlikkus on vähemalt 70% optimaalselt suunatud päikeseenergiasüsteemi aastasest tootlikkusest. Tehniliselt teostamatuks loetakse olukorda, kus:

 1. Päikeseenergiasüsteem ei asu võrgupiirkonnas või
 2. päikeseenergiasüsteemi võrku ühendamine nõuab võrguettevõtja poolt elektrivõrgu ümberehitamise töid või
 3. hoonel ei ole liginullenergiahoone taseme saavutamiseks vajaliku võimsusega päikeseenergiasüsteemi paigaldamise jaoks piisavalt päikesepoolse suunaga ja teiste objektide poolt varjutamata katusepinda.

Sellistel juhtudel peab uue ehitatava hoone energiatõhususarv vastama madalenergiahoone nõuetele.

Energiatõhususe nõuetele ei pea vastama muinsuskaitsealused hooned, religioosseteks tegevusteks kasutatavad hooned, ajutised hooned, elamud, mida kasutatakse vähem kui neli kuud aastas ja hooned köetava pindalaga alla 50 m².

Oluliselt rekonstrueeritavad hooned peavad vastama vähemalt C-klassi energiamärgise nõuetele. Korterelamu puhul tähendaks see energiatõhususarvu 150, kontorihoone puhul 160,  kaubandushoone puhul aga 230 kWh/(m²a)

Seadusandlus

Hetkel reguleerivad hoonete energiatõhususe valdkonda järgnevad määrused:
 • „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“ (MKM määrus nr 58) Määruses kehtestatakse hoone energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatav arvutamise metoodika. Lahti on selgitatud teemakohased terminid, antud ülevaade energiatõhususe arvutuse lähteandmetest ja etappidest ja esitatud nõuded arvutustulemuste esitamisvormile.
 • „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ (MKM määrus nr 36) Määruses kehtestatakse nõuded energiamärgise andmisele ning energiamärgise vormile. Lahti on selgitatud teemakohased terminid, esitatud energiaarvutusel põhineva ja olemasoleva hoone energiamärgise andmise etapid ning kaalutud energiaerikasutuse arvutuskäik. Määruse lisas 3 on esitatud energiamärgise klasside skaalapiirid eri kasutusotstarvete järgi.
 • „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ (MKM määrus nr 63) Määruses kehtestatakse miinimumnõuded hoone energiatõhususele. Lahti on selgitatud teemakohased terminid, esitatud energiatõhususe nõuded ja nõuete erisused ning toodud välja energiakandjate kaalumistegurid. Lisaks on kirjeldatud nõudeid hoonete tehnosüsteemidele, tarinditele ja ruumitemperatuurile, sh suvisele ülekuumenemisele ja selle kontrollile.
 • „Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded“ (MKM määrus nr 40)

Kui soovid saada lisainfot, siis võta meiega ühendust!