Energiamärgis

Energiamärgis

Koduelektriseadmetel oleme harjunud nägema energiasäästlikkust tähistavat energiamärgist. Nii ka hoonete puhul – igale uuele või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele on projekteerimise käigus vaja koostada energiamärgis. See on dokument, mis kuvab hoone energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutust ning näitab seeläbi kui palju hoone või hoone osa tarbib aastas energiat köetava pinna ruutmeetri kohta.

Sõltuvalt hoone energiatõhususarvu (ETA) või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) väärtusest on hooned jagatud klassidesse A-st H-ni. Kõige energiatõhusam on A-klass ja kõige ebatõhusam on klass H. Energiamärgisel on kajastatud ETA või KEK-i väärtus ja energiatõhususe klasside skaala. Hoonete energiatarve on nende kasutusotstarbest lähtuvalt kohati väga erinev ja seetõttu on eri kasutusotstarvetel erineva väärtusega skaalad. See annab võimaluse omavahel võrrelda väga erinevate hoonete energiatõhusust – näiteks korterelamut, mille ETA on 112 kWh/(m²a) ja kaubandushoonet mille ETA on 188 kWh/(m²a). Kuna kaubandushoones on tulenevalt kasutuse iseärasustest energiatarve palju suurem, kui elamus, ei saa neid väärtuseid võrrelda samal skaalal. Mõlemad kuuluvad oma kasutusotstarbe järgi B-klassi ehk on madalenergiahooned.

Energiamärgise näidis
Energiamärgise näidis
Kuna eri riikide lähenemismetoodikad energiatõhususele on erinevad, ei ole eri riikides väljastatud energiamärgised omavahel võrreldavad. Projekteeritud energiavajaduse (ETA) kohta antud energiamärgis kehtib 2 aastat hoone valmimisest arvates ja tegeliku energiatarbimise energiamärgis (KEK) kehtib kümme aastat märgise väljastamisest alates. Olemasoleva hoone energiamärgist tuleks aga uuendada pärast iga olulisemat renoveerimist. Tasub tähele panna, et teatud tüüpi hoonetele (näiteks ajutised ehitised, muinsuskaitseobjektid) ei kehti energiatõhususe nõuded ning neile ei pea väljastama energiamärgist. Energiamärgiseid väljastatakse elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu (www.ehr.ee). Ehitisregister on avalik ning kõigil on võimalik sealtkaudu väljastatud energiamärgistega tutvuda.

Kui soovid saada lisainfot, siis võta meiega ühendust!

Miks energiamärgis vajalik on

Energiamärgis näitab, kui palju tarbib hoone energiat ja tänu sellele saame võrrelda sama kasutusotstarbega hooneid projekteeritud energiavajaduse (ETA) või tegeliku energiatarbe (KEK) põhjal. Näiteks kinnisvara soetamisel saab seeläbi valida energiasäästlikuma variandi – madalama klassi energiamärgis tähendab suuremaid küttearveid. Lisaks käib hoone hea energiatõhususega käsikäes sisekliima kvaliteet – energiatõhusas hoones on reeglina meeldiv viibida.  Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või hoone osadel, mida soovitakse müüa või üürida ning müüja või üürileandja peab tehingu toimumisel võimaldama ostjal või üürijal energiamärgisega tutvuda.

Energiamärgis on ka vajalik, kui hoone omanik soovib saada riiklikku laenu (nt Kredexi toetus) hoone rekonstrueerimiseks.

Uue hoone puhul on energiamärgis kohustuslik, et tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele.

Kes koostab hoone energiamärgise

Energiamärgise koostamise ja väljastamise pädevus on energiatõhususe spetsialistidel, kellele on omistatud kutseseaduse kohane kutse. Kutsetega on võimalik tutvuda kutseregistris. O3 Technology kompetents energiamärgiste koostamisel on lai ja pikaajaline – meie meeskonda kuuluvad mitu kutsepädevusega spetsialisti, sealhulgas ka doktorant Tallinna Tehnikaülikoolist ning õppejõud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Energiamärgiste väljastamisega alustasime aastal 2015 ning oleme selle ajaga koostanud üle 280 märgise nii olemasolevatele kui ka projekteeritavatele hoonetele. Energiamärgise tellimiseks võtke O3 Technology-ga ühendust kontaktivormi kaudu.

Mida on energiamärgise koostamiseks vaja

Energiamärgise koostamiseks on tarvis hoone arhitektuurseid plaane ja vaateid, hoone kütte, ventilatsiooni ja jahutuse lahendust, hoone neto- ja köetava pindala täpset väärtust ning infot hoonesse planeeritud lokaalsete taastuvenergiasüsteemide kohta. Samuti on vaja teada välispiirete (seinad, põrand pinnasel, katus) konstruktsioone ning kasutatavate aknapakettide parameetreid.

Energiamärgise koostaja tutvub olemasoleva infoga ning vajadusel esitab hoone spetsiifikast tulenevaid lisaküsimusi. Seejärel teostatab spetsialist hoone energiatõhususarvu arvutuse ja sisestab vajalikud andmed Ehitisregistrisse. Kui tegu on hoonega, millele tuleb teostada suvise ruumitemperatuuri kontrollarvutus, siis koostatakse ja esitatakse see energiamärgise koosseisus. Soovi korral vormistab energiamärgise koostaja ka põhjaliku seletuskirja hoone energiatõhususe kohta.

Olemasoleva hoone energiamärgise koostamiseks kulub paar tööpäeva. Projekteeritava hoone energiamärgise koostamisele kuluv aeg sõltub hoone projektifaasist, projekteerimise käigus tehtavatest muudatustest ning hoone keerukusest. Kuna projekteeritava hoone puhul on enamasti tarvilik läbi viia dünaamiline energiasimulatsioon mis eeldab hoonest 3D-mudeli koostamist, võtab projekteeritava hoone märgise koostamine kauem aega, kui olemasoleva hoone puhul.

Kui soovid saada lisainfot, siis võta meiega ühendust!