KEK

KEK

KEK ehk kaalutud energiaerikasutus on hoone aastane energiakasutus kilovatt-tundides köetava pinna ruutmeetri kohta (kWh/m²a), mis on läbi korrutatud energiakandjate kaalumisteguritega.

Kaalutud energiaerikasutuse arvutust kasutatakse olemasolevate hoonete energiatõhususe tõendamisel ja energiamärgiste koostamisel ning see tugineb hoone tegelikule ja mõõdetud energiabilansile. Veel planeerimisjärgus olevate hoonete energiatõhususe iseloomustamiseks kasutatakse energiatõhususarvu (ETA)

Olemasolevale hoonele energiamärgise taotlemine

Olemasolevale hoonele väljastatakse energiamärgis, mis näitab hoone reaalseid energiatarbimise andmeid. Märgise koostamiseks on vaja järgnevaid andmeid:

  • hoone ehitisregistri koodi;
  • ehitise kasutusotstarvet;
  • aadressi;
  • ehitus- ja rekonstrueerimisaastat;
  • hoone köetavat pindala, netopindala ja madala temperatuuriga pindala (nt jahe kelder, garaaž);
  • soojusallikat ja küttesüsteemi tüüpi;
  • ventilatsioonisüsteemi ja jahutussüsteemi tüüpi (kui on);
  • kui on, siis info lokaalsete taatuvenergia süsteemide kohta (tüüp, paiknemine, energiatoodang);
  • vähemalt ühe täisaasta soojus- ja elektrienergia tarbimisandmeid;
  • elektriarveid, soojusenergia arveid ja/või kasutatud kütuste koguseid.

Arvutusteks vajalikud lähteandmed peab esitama energiamärgise tellija või tema volitatud esindaja. Soovituslik on esitada energiamärgise taotlemisele eelneva kolme täisaasta tarbimisandmed. Juhul, kui viimase kolme aasta sisse on jäänud renoveerimine, mis on oluliselt mõjutanud hoone energiakasutust, tuleb esitada andmed renoveerimisjärgse aja kohta. Vähema kui ühe täisaasta (kaheteistkümne järjestikuse kalendrikuu) tarbimisandmetega ei ole võimalik kaalutud erienergiakasutusel põhinevat energiamärgist väljastada.

KEK-i arvutamisel kasutatakse samu kaalumistegureid nagu ETA arvutamisel ning ka arvutusetapid on analoogsed. Kuna tarbimisandmed on olemas, puudub vajadus dünaamilise energiasimulatsiooni teostamiseks. Selle asemel taandatakse küttesoojus arvutuslikult normaalaastale kuna konkreetse aasta kütteenergiakasutus sõltub oluliselt välisõhu temperatuurist ja tuleb elimineerida tavapärasest külmemate või soojemate talvede mõju KEK-i väärtusele.

Kui soovid saada lisainfot, siis võta meiega ühendust!